Statut

Towarzystwa Parku imienia dr Henryka Jordana
w Krakowie

Rozdział I
Nazwa - teren działania - siedziba.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Parku im. dr Henryka Jordana w Krakowie", zwane dalej Towarzystwem i posiada osobowość prawną.

2. Terenem działania Towarzystwa jest Park im. dr Henryka Jordana w Krakowie
z obszarami przyległymi, a zwłaszcza obszarem Błoń oraz ośrodkami już istniejącymi
i nowozakładanymi na terenie miasta i regionu.

3. Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Kraków.

Rozdział II
Cel i środki działania.

4. Celem Towarzystwa jest:


a) Działalność związana z opieką nad Parkiem Miejskim im. dr Henryka Jordana
w Krakowie oraz innymi Ogrodami Jordanowskimi w duchu idei jego twórcy i na wzór jego działalności jako pierwowzoru i wzorca Ogrodu Jordanowskiego;
b) Doprowadzanie do urządzenia Parku na dzisiejszym jego obszarze w myśl ideowych założeń jego twórcy oraz nadzór nad właściwym zabezpieczeniem Parku jako pomnika Kultury Narodowej. W szczególności dotyczy to jego cennej zieleni, drzewostanu parkowego i pomników wielkich Polaków;
c) Krzewienie idei dr Henryka Jordana w zakresie zdrowotno - wychowawczym dzieci
i młodzieży wśród społeczeństwa i w szkolnictwie oraz rozwijanie jego idei
w pedagogice;
d) Kontynuowanie pamięci o dr Henryku Jordanie w społeczeństwie, w wychowaniu
i kulturze narodowej;
e) Działanie na rzecz ochrony środowiska i prowadzenie edukacji ekologicznej.

5. Cele powyższe Towarzystwo realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa przez:

a) Prowadzenie zorganizowanej działalności wychowawczej wśród młodzieży w oparciu o podstawę finansowo-organizacyjną własną oraz organów samorządowych
i oświatowych;
b) Jednoczenie osób pragnących czynnie popierać cele Towarzystwa, zwłaszcza
w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wychowania w umiłowaniu historii, przyrody i architektury;
c) Zdobywanie własnych funduszy na realizację celów Towarzystwa oraz współfinansowanie działalności wychowawczej i konserwatorskiej Parku wraz
z władzami samorządowymi i oświatowymi;
d) Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, a zwłaszcza organizacjami harcerskimi oraz organizacjami i instytucjami pokrewnymi, które zajmują się wychowaniem dzieci i młodzieży;
e) Współpracę ze szkołami w zakresie opracowywania programów zajęć w Parku;
f) Propagowanie idei rozwijania kultury fizycznej w działalności Parku;
g) Popieranie badań naukowych nad zagadnieniami ruchu jordanowskiego w Polsce
i pozyskiwanie funduszów na te cele;
h) Prowadzenie działalności gospodarczej dla zdobywania środków na realizację celów Towarzystwa.

6. Towarzystwo jest organizacją doradczą i opiniodawczą we wszystkich sprawach dotyczących Parku. Działa z własnej inicjatywy lub na wniosek Organu Państwowego, Samorządowego lub Organizacji Społecznych albo osoby zainteresowanej.


Rozdział III
Członkowie Towarzystwa.

7. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych;
d) uczestników.

8. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która zamierza brać czynny udział w realizacji celów i zadań Towarzystwa, złoży deklarację, wpłaci wpisowe i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.

9. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która wpłacać będzie uzgodnioną z Zarządem Towarzystwa kwotę, popierając Towarzystwo finansowo.

10. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która położy wybitne zasługi dla Parku i idei dr H.Jordana, względnie dla działalności Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.

11. Uczestnikiem Towarzystwa może zostać każdy małoletni, wyróżniający się w grach
i ćwiczeniach fizycznych oraz w dbałości o wspólne dobro, jakim jest Park
im. dr H.Jordana, jego zieleń i urządzenia. Uczestnicy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosowania nad uchwałami i decyzjami Towarzystwa. Uczestnik Towarzystwa po osiągnięciu pełnoletności automatycznie staje się członkiem zwyczajnym Towarzystwa
i nabywa prawo głosowania i wybieralności na Walnym Zgromadzeniu. Uczestnictwo, jako wyróżnienie honorowe, nadaje Zarząd Towarzystwa.

12. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach z prawem głosowania i wybieralności;
b) korzystania z urządzeń Towarzystwa w sposób określony odnośnymi regulaminami.

13. Członkom honorowym i wspierającym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa głosowania i wybieralności.

14. Członek zwyczajny, którego Towarzystwo wyróżniło tytułem członka honorowego, zachowuje prawo głosowania i wybieralności.

15. Członkowie Towarzystwa mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach
i działalności Towarzystwa, zmierzających do realizacji celów określonych niniejszym Statutem. Ponadto członkowie zwyczajni mają obowiązek płacenia składek w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, jak również przestrzegania Statutu oraz regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

16. Członkostwo członków zwyczajnych wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
b) skreślenia wskutek zalegania ze składkami przez jeden rok , mimo upomnienia;
c) wykluczenia z powodu:
- dokonania czynu nie honorowego;
- utraty praw obywatelskich;
- działalności na szkodę Towarzystwa.
Skreślenie i wykluczenie następuje na mocy decyzji Zarządu Towarzystwa. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

17. Członkostwo honorowe wygasa na skutek:

a) zrzeczenia się członkostwa honorowego na piśmie;
b) wykluczenia z powodu:
- dokonania czynu nie honorowego;
- utraty praw obywatelskich;
- działalności na szkodę Towarzystwa.
Skreślenie i wykluczenie następuje decyzją Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu Towarzystwa.

18. Członkostwo członka wspierającego wygasa na skutek:

a) zrzeczenia się członkostwa wspierającego na piśmie;
b) wykluczenia uchwałą Zarządu Towarzystwa.

Rozdział IV
Majątek Towarzystwa.

19. Majątek Towarzystwa powstaje:

a) z wpisowego członków;
b) ze składek członków;
c) z innych dochodów i wpływów;
d) z subwencji, ofiar, darowizn, spadków, zapisów i działalności gospodarczej.
Zabezpieczenie majątku, administrowanie nim, nabywanie lub zbywanie należy do Zarządu, a o zakresie pełnomocnictw decyduje Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
Władze Towarzystwa.

20. Władzami Towarzystwa są:

a) Walne Zgromadzenie Towarzystwa;
b) Zarząd Towarzystwa;
c) Komisja Rewizyjna.

Rozdział VI
Walne Zgromadzenie.

21. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział, z prawem głosowania i wybieralności, wszyscy członkowie zwyczajni Towarzystwa, w tym członkowie Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej. Ponadto
w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie honorowi, wspierający, członkowie uczestnicy i zaproszeni przez Zarząd Towarzystwa goście - jednak bez prawa głosowania. Członka wspierającego Towarzystwo na Walnym Zgromadzeniu reprezentuje jeden pisemnie upoważniony do tego przedstawiciel.

22. Walne Zgromadzenie Towarzystwa:

a) wybiera Zarząd Towarzystwa;
b) wybiera Komisję Rewizyjną;
c) akceptuje lub odrzuca sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa w okresie sprawozdawczym oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej i merytorycznej Zarządu Towarzystwa w tym okresie;
d) udziela lub odmawia absolutorium Zarządowi Towarzystwa;
e) uchwala program działalności Towarzystwa;
f) zatwierdza budżet i udziela pełnomocnictw dla Zarządu Towarzystwa w zakresie gospodarowania mieniem przekraczającym jednorazowo kwotę 50.000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy);
g) rozpatruje i uchwala wnioski przedłożone przez Zarząd Towarzystwa, przez Komisję Rewizyjną lub przez uczestników Walnego Zgromadzenia uprawnionych do głosowania;
h) nadaje godność członków honorowych, na wniosek Zarządu, w głosowaniu bez dyskusji;
i) rozstrzyga odwołanie członków od decyzji Zarządu Towarzystwa;
j) dokonuje zmiany Statutu;
k) postanawia o rozwiązaniu Towarzystwa.

23. Walne Zgromadzenie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek:

a) Zarządu Towarzystwa;
b) Komisji Rewizyjnej;
c) 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa z podaniem na piśmie przedmiotu sprawy obrad.

24. Walne Zgromadzenie nie wyborcze - obraduje pod przewodnictwem Prezesa lub
V-ce Prezesa Towarzystwa. Walne Zgromadzenie wyborcze - wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie zwołane z zawiadomieniem wszystkich członków jest prawomocne bez względu na liczbę uczestników. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział VII
Zarząd Towarzystwa.

25. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd Towarzystwa spośród zwyczajnych członków Towarzystwa. Liczba członków Zarządu jest każdorazowo ustalana. Zarząd wybiera Prezesa Zarządu Towarzystwa, V-ce Prezesa oraz Sekretarza i Skarbnika, którzy stanowią Prezydium Zarządu. Zarząd Towarzystwa wybierany jest na okres trzech lat.

26. W razie ustąpienia członka Zarządu - Zarządowi przysługuje prawo kooptacji innego spośród zwyczajnych członków Towarzystwa, z ważnością do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
W razie ustąpienia członka Prezydium - Zarząd może wybrać na brakujące miejsce innego tylko spośród pozostałych członków Zarządu.
Ustąpienie Prezesa Zarządu może być podstawą zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

27. Zarząd Towarzystwa kieruje całokształtem działalności Towarzystwa. Do zadań, kompetencji i obowiązków Zarządu Towarzystwa należy:

a) dbałość o należną pamięć o dr Henryku Jordanie i zapewnienie realizacji programu pracy w Parku zgodnie z jego ideą;
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
c) ustalanie planu działalności Towarzystwa
d) popularyzacja idei dr Henryka Jordana wśród społeczeństwa;
e) dbałość o właściwy stan Parku;
f) współpraca z organami rządowymi, samorządu lokalnego oraz wszelkimi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
g) zawieranie umów, nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych do kwoty zastrzeżonej decyzją Walnego Zgromadzenia;
h) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa oraz zbieranie składek;
i) opracowanie budżetu Towarzystwa oraz gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia;
j) składanie sprawozdań ze swej działalności i przedkładanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu;
k) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
l) opracowanie regulaminów Towarzystwa;
m) załatwianie spraw bieżących;
n) rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na terenie działalności Towarzystwa;
o) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

28. Do działalności w zakresie poszczególnych, wymienionych w poz. 23 zadań, uprawnień
i obowiązków Zarządu - członkowie Zarządu mogą upoważnić Prezydium Zarządu.

29. Zwyczajne posiedzenie Zarządu Towarzystwa odbywa się nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Posiedzenia, zarówno Zarządu jak i Prezydium Zarządu, zwołuje Prezes Zarządu.

Zarząd i Prezydium Zarządu ustalają, w miarę możliwości, stałe terminy swoich
posiedzeń. Jednakże Prezes Zarządu może zwołać posiedzenia w krótszym terminie.

30. Uchwały Zarządu Towarzystwa, jak również uchwały Prezydium zapadają zwykłą
większością głosów. W razie równości liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa.
Do prawomocności uchwał Prezydium Zarządu konieczna jest obecność co najmniej
połowy członków Prezydium, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa Zarządu.
Do prawomocności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa Zarządu, zaś w sprawach
dotyczących funduszów Towarzystwa konieczna jest obecność Skarbnika.

31. Towarzystwo reprezentuje na zewnątrz Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składane
są przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa Zarządu.
W dokumentach zawierających zobowiązania finansowe Towarzystwa wymagany jest
podpis Skarbnika.

32. Do udziału w posiedzeniach Zarządu lub Prezydium Zarządu mogą być zapraszani
członkowie honorowi Towarzystwa i inne osoby z poza Towarzystwa.

33. Dla wykonania zadań ściśle określonych, a wynikających ze Statutu Towarzystwa,
Zarząd może powołać z poza swego grona odpowiednie komisje lub sekcje, jako ciała
doradcze.

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna.

34. Komisję Rewizyjną Towarzystwa w liczbie trzech członków wybiera Walne
Zgromadzenie, na okres trzech lat. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i
Sekretarza.

35. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Towarzystwa;
b) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Towarzystwa;
c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu;
d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi
Towarzystwa;
e) przedstawianie swych uwag i wniosków Zarządowi Towarzystwa.

36. Komisja Rewizyjna ma prawo każdorazowego wglądu do ksiąg i protokołów Zarządu
Towarzystwa, jak również prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Towarzystwa.

37. W razie ustąpienia członka Komisji, Komisja Rewizyjna może dokonać kooptacji
spośród członków Towarzystwa.

38. Do ważności zebrań Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność dwóch członków, w
tym Przewodniczącego. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.


Rozdział IX
Zmiana statutu, likwidacja Towarzystwa.

39. Zmiana Statutu może nastąpić:

f) na wniosek Zarządu Towarzystwa;
g) na wniosek dwudziestu zwyczajnych członków Towarzystwa.

40. Uchwała o zmianie Statutu musi być podjęta na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3
głosów liczby obecnych, uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
Towarzystwa.

41. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na wniosek Zarządu Towarzystwa, uchwalony
na Walnym Zgromadzeniu większością 3 głosów liczby obecnych, uprawnionych do
głosowania członków zwyczajnych Towarzystwa.

42. W razie likwidacji Towarzystwa, ostatnie Walne Zgromadzenie uchwala przekazanie
majątku i ewentualnie praw Towarzystwa instytucji o podobnych celach i założeniach,
określonych niniejszym Statutem, a dla realizacji tej uchwały powołuje Komisję
Likwidacyjną.

- KONIEC -

Statut został zarejestrowany
dnia 13.11.2003 r. przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000083540.
TOWARZYSTWO PARKU strona 1
im. dr H.Jordana
30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 11
tel. (12) 633-74-80